Obchodní podmínky


1. Smluvní strany
Prodávající - dodavatel MBM Junior spol. s r.o.-kovovýroba, Lipová u Šluknova čp.157,  407 81 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 1577 . IČO: 40232051 , DIČ: CZ40232051

Adresa provozovny : MBM nábytek, Zahradní 546, 408 01 Rumburk , IČP 1002493081 

a


Kupující - odběratel (zákazník)

 

2.Uzavření kupní smlouvy

a) Veškeré objednávky , podané prostřednictvím elektronického obchodu www.eshop.mbmnabytek.cz, jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.  

b) Údaje uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné.

c) Formulář elektronické objednávky vyplněný kupujícím je návrhen kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím.

d) Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

e) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny jeho převzetím.

f) Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané zboží a zaplatit celkovou cenu včetně dalších poplatků ( poštovné, balné, dobírka, přepravné ) uvedené na objednávce.

g) Pokud kupující nesplní svůj  závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo odmítnout další objednávky tohoto nakupujícího a požadovat náhradu způsobené škody.

h) Vyplněním regisračního formuláře nebo objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje smí použít prodávající pouze v rámci platných předpisů pro zajištění administrativy a účetnictví firmy.

 4. Platební podmínky
Objednané zboží  bude zasláno vybranou přepravní společností, kdy přepravné, dobírečné  a balné hradí příjemce .

Kupující, při nákupu zboží nad 20.000,- Kč bez DPH  uhradí 30% zálohu , výše zálohy (částka) je vypočtena z ceny zboží bez DPH a je uvedena v přiložené zálohové faktuře.
Zbývající část ceny za zboží uhradí kupující při převzetí zboží.
Pokud kupující neuhradí při převzetí zboží zbývající část ceny ( doplatek ) , nebude mu zboží předáno. Zboží bude ponecháno u dodavatele max. po dobu 14-ti dnů od data neúspěšného předání zboží. Náklady vzniklé na opakovanou dopravu hradí kupující. Pokud kupující nepřevezme zboží v dohodnutém náhradním termínu nebo neprojeví zájem o náhradní řešení, záloha propadá ve prospěch prodávajícího.
Tyto podmínky platí pro expedici po České republice. Pro zaslání zboží do zahraničí nás prosím kontaktujte .

5. Expedice

Doprava zboží probíhá následujícím způsobem:
Poštou nebo přepravní (balíkovou) službou na dobírku (pokud není písemně dohodnuto jinak).

Dopravu zboží hradí odběratel dle stanoveného tarifu pošty nebo přepravní společnosti (PPL).
Dodací lhůta je uvedena u každého výrobku, maximálně však do 7 týdnů.
V případě objednávky zboží u něhož je uvedena platba zálohovou fakturou, činí dodací lhůta od data zaplacení zálohové faktury maximálně 7 týdnů (přesná dodací lhůta je uvedena u každého výrobku).

6. Storno objednávky
Jestliže jste se rozhodli Vaši objednávku stornovat před proplacením zálohové faktury, učiníte tak neproplacením zálohové faktury.
Pokud stornujete objednávku po zaplacení zálohové faktury, záloha je nevratná  (viz smluvní pokuta). Stornování objednávky zboží, které je dodáváno na dobírku je možné provést nejpozději do 24 hodin od objednání. Pokud po této lhůtě objednané zboží odběratel nepřevezme, budou veškeré náklady spojené s expedicí a dopravou účtovány odběrateli.

5. Záruční lhůta
Firma poskytuje na zakoupené zboží záruku v délce uvedenou v záručním listu. Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu.

Záruka je 6, 12, 24 měsíců dle výrobce nebo dodavatele (dle obchodního zákoníku pro podnikatelské subjekty) a pro soukromé osoby 24 měsíců (dle občanského zákoníku).


6.Odstoupení od smlouvy

a) Kupující má právo podle § 53/ odst.6 novely občanského zákoníku Z č. 367/2000  odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění. V případě , že dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení odstavců 4 a 5 , činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu , dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.  Pokud se tak rozhodne, musí  nepoškozené zboží ( v nepoškozeném obalu ), bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět  v uvedené lhůtě ( určující je datum odeslání ) . Zboží nelze vracet na dobírku. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Prodávající nevrací částku  za poplatky související s odesláním zboží.

7.Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny
a) Prodávající so vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: 1) zboží se již nevyrábí nebo nedodává

                                                                                                                                                         2) výrazným způsobem se změnila cena zboží

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s nim dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou kupní ceny, budemu vrácena zpět.

b) Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícím v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, zboží je dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší, než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího.

8. Závěrečná ustanovení 

a) Předáním objednávky kupující bez výhrad akceptuje cenu za zboží, podmínky dodávky a veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den předání objednávky, jakož i v den odeslání objednaného zboží.

b) Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 ods.1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se  jejich práva a povinnosti právem České republiky.  

 

Reklamační řád

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem elektronického obchodu www.eshop.mbmnabytek.cz a předpisy platnými v ČR při uzavření smlouvy.

Vznikneli na zboží dodané elektronickým obchodem www.eshop.mbmnabytek.cz  reklamační důvod, může kupující uplatnit reklamaci e-mailem . Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na e-mailové adrese: prodejna-rbk@o2active.cz, prodejna-vdf@seznam.cz, doporučeným dopisem na adresu sídla firmy nebo adresu provozovny MBM nábytek.

 

Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefonní číslo, e-mail ( je-li k dizpozici ) , číslo objednávky, podrobný popis závady a návrh na řešení vzniklé situace. Ve všech případech je třeba předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.

Pokud je zboží předáváno dopravcem v porušeném obalu nebo má-li kupující pochybnosti, že přepravce dodal zboží vykazující vady, sepíše okamžitě s přepravcem Zápis o škodě. Zákazník neprodleně oznámí škodu písemně na e-mailové adrese: prodejna-rbk@o2active.cz nebo prodejna-vdf@seznam.cz  .

Dodavatel poskytuje záruku na jakost a úplnost dodávaného zboží. Na veškeré zboží objednané prostřednictvím www.eshop.mbmnabytek.cz je poskytována záruční lhůta, která je uvedena u jednotlivých druhů zboží (12 měsíců, koberce 6 měsíců a pokud není uvedeno jinak). Záruční lhůta se započítává ode dne převzetí zboží zákazníkem. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu po kterou byl výrobek v opravě. Záruka na provedenou opravu je 3 měsíce, pokud je výrobek reklamován v kratší než 3 měsíční lhůtě před koncem řádné záruční lhůty.
Převzetí zboží, jeho zaplacení a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje kupující podpisem přepravního listu.

Reklamaci lze uplatnit pouze v případě kompletnosti zboží.
Zákazník může při reklamaci uplatňovat následující nároky:
dodání chybějícího zboží nebo jeho částí opravu závad výměnu zboží za bezvadné v případě, že je vada neodstranitelná nebo se již stejná vada nejméně třikrát opakovala.

Reklamaci nelze uplatnit v následujících případech:
- zboží bylo neodborně používáno nebo ošetřováno
- zboží bylo používáno v podmínkách, které nejsou obvyklé u daného typu výrobku
- zboží bylo poškozeno živly
Je-li výrobek reklamován po uplynutí záruční lhůty, jedná se o opravu placenou. Rozsah a cenu opravy sdělí dodavatel předem na přání odběratele.

 Prodávající informuje kupujícího do tří pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách o následném postupu řešení reklamace.

Registrující potvrzením souhlasu s obchodními podmínkami provozovatele obchodu  a společnosti MBM Junior s.r.o. dává ve smyslu zákona č.101/ 2000 sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k tomu , aby jeho údaje byly zpracovány a uchovány v obchodní databázy provozovatele elektronického obchodu a společnosti MBM Junior s.r.o.

Prodejna v Rumburku

Zahradní 546, 
408 01 Rumburk 

Tel.:   00420 412 384 220, 
Mob.: 00420 731 456 712              e-mail: prodejna-rbk@seznam.cz 

Provozní doba:                                

Po-Pá

 8.30-12.00x13.00-17.00  hod

So  8.30 -11:00 hod